BELLA CULTURE

BELLA CULTURE

BELLA CULTURE

Projekta nosaukums un numurs

ENI - LLB - 1 - 016, Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)

BELLA CULTURE

 

Programmas nosaukums un mērķis

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam.

Tās stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Īstenošanas laiks

24.04.2019 – 23.04.2021 (24 mēneši)

Projekta mērķis

Veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu Latgalē (Latvijā), Anīkšču un Kupišķu rajonos (Lietuvā), Polockas, Zeļvas un Minskas rajonos (Baltkrievijā), tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot reģionu ekonomisko attīstību.

Projekta īss apraksts

Kulinārā mantojuma jomas uzņēmēji, amatnieki un tūrisma speciālisti no Latgales reģiona, kā arī no Anīkšču, Kupišķu, Polockas, Zeļvas un Minskas rajoniem projekta gaitā gūs jaunas zināšanas. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas un mācību semināri un braucieni uz projekta partneru teritorijām, 4 kultūrvēstures festivāli, izdotas 3 nacionālo ēdienu recepšu brošūras un kopīgs izdevums kulinārā mantojuma un amatniecības tūrisma popularizēšanai.

Projekts paredz izveidot 2 Amatniecības centrus, renovējot grāfu Plāteru pils kompleksa ēku Krāslavā un Tūrisma centra telpas Polockā; 2 Kulinārā mantojuma centrus Anīkščos un Kupišķos, iegādājoties profesionālu aprīkojumu tematisko darbnīcu organizēšanai. Pavisam kopā tiks renovētas un aprīkotas 4 kultūrvēsturiskas ēkas.

Projekta budžets

Kopējās projekta izmaksas:  792 657,69 EUR
ES atbalsts (90%) - 713 391,92 EUR/
Biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” projekta izmaksas 33172,90 EUR
ES atbalsts (90%) – 29855,61 EUR
Biedrības līdzfinansējums (5%) – 1658,64 EUR
Valsts līdzfinansējums (5%) – 1658,65 EUR

Projekta partneri

Krāslavas novada dome (Vadošais partneris)
Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs”
Ludzas novada pašvaldība 
Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departaments
Baltkrievijas lauku un ekotūrisma asociācija “Адпачынак у вёсцы”
Zeļvas rajona izpildkomiteja
Anīkšču rajona pašvaldības administrācija
Kupišķu rajona pašvaldības administrācija

 

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja Laila Vilmane
Mob. +371 26529150
e-pasts: laila.vilmane@kraslava.lv

Biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” projekta koordinatore Tatjana Kozačuka
Mob. +371 26395176
e-pasts: kulinaraismantojums@inbox.lv

Publicitāte

3.maijā Ludzā notika projekta atklāšanas pasākums
22.jūnijā Ludzā notika starptautiskais festivāls "SĀBRI"
14.-17.maijā notika starptautiskie pasākumi Minskas un Grodņas apgabalos
Latvijas Avīze 25.07.2019.

Izstrādātie un izdotie mārketinga materiāli:

Latgales pavārgrāmata
Senieji lietuviški receptai (lietuviešu valodā) 
Полацкая кухня i яе традыцыi. Стравы з глыбiнкi (baltkrievu valodā).

Kopējais produkts "Iepazīsti BELLA mantojumu un kultūru" (latviešu valodā)
Joint product "Get to Know the Heritage and Culture of BELLA"  (angļu valodā)
Совместный продукт "Познай БЕЛЛА наследие и культуру" (krievu valodā)

Šo projektu finansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam.

Programmas tīmekļa vietne www.eni-cbc.eu/llb

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

EuropeAid: https://ec.europa.eu/europeaid   

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.